درمان‌های نازایی

خوب است که اگر زوجی پس از یک‌سال تلاش برای بارداری، موفق نشدند، به پزشک مراجعه نمایند.

  • مراقبت برای نیازهای ویژه
  • مراقبت های بهداشتی
  • مراقبت ورزشی
  • مراقبت در مؤسسه