نیاز به خدمات لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی دارید؟

در لاپاروسکوپی جراح توسط یک دوربین داخل لگن را در صفحه مانیتور مشاهده می‌کند و در هیستروسکوپی توسط یک دوربین به داخل رحم وارد شده و محوطه داخل رحم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

  • مراقبت برای نیازهای ویژه
  • مراقبت های بهداشتی
  • مراقبت ورزشی
  • مراقبت در مؤسسه